नमुना विद्यालयको थप सुचना

प्रकाशित मिती २०७६-७-२६

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७६-७-२६
पुरा पढ्नुहोस

नमुना विद्यालयको थप सुचना

प्रकाशित मिती २०७६-७-२६

Last Update On: २०७६-७-२६
पुरा पढ्नुहोस

श्रमिक तथा विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरुको लागि शैक्षिक कार्यक्रम स‌ंचालन गर्ने सूचना

प्रकाशित मिती २०७६-७-८

श्रमिक तथा विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरुको लागि शैक्षिक कार्यक्रम स‌ंचालन गर्ने सूचना

Last Update On: २०७६-७-८
पुरा पढ्नुहोस

महिला तथा खुला विद्यालयहरुलाइ अनुदानको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना

प्रकाशित मिती २०७६-७-८

महिला तथा खुला विद्यालयहरुलाइ अनुदानको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना

Last Update On: २०७६-७-८
पुरा पढ्नुहोस

नमुना विद्यालय प्रस्ताव आवेदन फाराम

प्रकाशित मिती २०७६-७-८

नमुना विद्यालय  प्रस्ताव आवेदन फाराम

Last Update On: २०७६-७-१७
पुरा पढ्नुहोस

नमूना विद्यालयका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिती २०७६-७-८

नमूना विद्यालयका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

Last Update On: २०७६-७-८
पुरा पढ्नुहोस

सुचनामा उल्लेखित प्रदेश न ५ अन्तर्गतका विद्यालयहरुलाइ iemis अध्यावधिक गर्ने सुचना ।।।

प्रकाशित मिती २०७६-६-७

डाउनलोड गर्नुहोस

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७६-६-७
पुरा पढ्नुहोस

धार्मिक विद्यालयहरुलाइ प्रस्ताव पेश गर्ने सुचना ।।।

प्रकाशित मिती २०७६-५-११

डाउनलोड गर्नुहोस

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७६-५-१५
पुरा पढ्नुहोस

विशेष तथा धार्मिक शिक्षा सञ्चालन भएका विद्यालयहरुलाइ प्रस्तावना पेश गर्ने सुचना ।

प्रकाशित मिती २०७६-५-९

डाउनलोड गर्नुहोस

डाउनलोड गर्नुहोस

डाउनलोड गर्नुहोस

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७६-५-१५
पुरा पढ्नुहोस

सामुदायिक विद्यालय तथा सार्वजनिक पुस्तकालयहरुलाइ पुस्तकालय अनुदानको लागि प्रस्ताव माग गर्न् सुचना

प्रकाशित मिती २०७६-५-९

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७६-५-१०
पुरा पढ्नुहोस

प्राविधिक धारका विद्यालयहरुलाइ प्रस्तावना पेश गर्ने सुचना

प्रकाशित मिती २०७६-५-९

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७६-५-१०
पुरा पढ्नुहोस

सामुदायिक विद्यालयहरुलाइ जरुरी सूचना

प्रकाशित मिती २०७६-४-१७

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७६-४-१७
पुरा पढ्नुहोस

सामुदायिक क्याम्पस जरुरी सूचना

प्रकाशित मिती २०७६-४-१७

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७६-४-१७
पुरा पढ्नुहोस

सामुदायिक क्याम्पसलाइ जरुरी सुचना

प्रकाशित मिती २०७६-४-१७

डाउनलोड गर्नुहोस

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७६-४-१७
पुरा पढ्नुहोस

कार्य सम्पन्नताको फाइल पेश गर्दा पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु

प्रकाशित मिती २०७६-३-६

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७६-३-६
पुरा पढ्नुहोस

कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय पढाइ हुने विद्यालय तथा क्याम्पसलाइ सम्झौता गर्न आउने सुचना

प्रकाशित मिती २०७६-२-२४

डाउनलोड गर्नुहोस

डाउनलोड गर्नुहोस

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७६-२-२४
पुरा पढ्नुहोस

कार्यशालामा सहभागिताको लागि पत्र

प्रकाशित मिती २०७६-२-२०

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७६-२-२०
पुरा पढ्नुहोस

डिजिटल कक्षाकोठाको सम्झौता पत्र

प्रकाशित मिती २०७६-२-२०

डाउनलोड गर्नुहोस

डाउनलोड गर्नुहोस

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७६-२-२०
पुरा पढ्नुहोस

विद्यालयसँग गरिने सम्झौता पत्र

प्रकाशित मिती २०७६-२-१४

डाउनलोड गर्नुहोस

डाउनलोड गर्नुहोस

डाउनलोड गर्नुहोस

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७६-२-१५
पुरा पढ्नुहोस

विद्यालयहरुलइ सम्झौता गर्न आउने जरुरी सुचना ।।।

प्रकाशित मिती २०७६-२-१३

डाउनलोड गर्नुहोस

डाउनलोड गर्नुहोस

डाउनलोड गर्नुहोस

डाउनलोड गर्नुहोस

डाउनलोड गर्नुहोस

डाउनलोड गर्नुहोस

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७६-२-२२
पुरा पढ्नुहोस