उच्च शिक्षामा विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका २०७६ ।।।

प्रकाशित मिती २०७६-१०-१५

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७६-१०-१५
पुरा पढ्नुहोस

धार्मिक शिक्षालयको निर्देशिका

प्रकाशित मिती २०७६-१०-१४

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७६-१०-१४
पुरा पढ्नुहोस

क्याम्पसको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि अनुदानको लागि सम्झौता फारम ।।।

प्रकाशित मिती २०७६-१०-१४

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७६-१०-१४
पुरा पढ्नुहोस

धार्मिक शिक्षालयको अनुदान सम्बन्धि सुचना ।।।

प्रकाशित मिती २०७६-१०-१४

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७६-१०-१४
पुरा पढ्नुहोस

धार्मिक शिक्षालय सम्झौता।।।

प्रकाशित मिती २०७६-१०-१२

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७६-१०-१५
पुरा पढ्नुहोस

सामुदायिक क्याम्पसको अनुदान वितरण सम्बन्धि सुचना ।।

प्रकाशित मिती २०७६-१०-६

डाउनलोड गर्नुहोस

डाउनलोड गर्नुहोस

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७६-१०-६
पुरा पढ्नुहोस

उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति

प्रकाशित मिती २०७६-९-२५

उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति सूचना/ckfinder/userfiles/files/उच्च शिक्षा छात्रवृति सुचना(2).pdf

Last Update On: २०७६-९-२५
पुरा पढ्नुहोस

कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान सञ्चालित विद्यालयहरुलाइ अनुदानको सम्झौता गर्ने सूचना सच्चाइएको सूचना

प्रकाशित मिती २०७६-९-२४

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७६-९-२४
पुरा पढ्नुहोस

कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय अध्यापन हुने विद्यालयहरुलइ अनुदानको लागि सम्झौता फारम

प्रकाशित मिती २०७६-९-१७

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७६-९-१७
पुरा पढ्नुहोस

विज्ञान सञ्चालित विद्यालय तथा क्याम्पसहरुलाइ सम्झौता गर्ने सुचना ।।।

प्रकाशित मिती २०७६-९-१५

डाउनलोड गर्नुहोस

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७६-९-१७
पुरा पढ्नुहोस

व्वयसायिक संरचना निर्माण गर्न सम्झौता गर्ने सुचना

प्रकाशित मिती २०७६-९-७

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७६-९-७
पुरा पढ्नुहोस

महिला तथा खुला विद्यालयको सम्झौता फारम

प्रकाशित मिती २०७६-९-७

डाउनलोड गर्नुहोस

डाउनलोड गर्नुहोस

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७६-९-७
पुरा पढ्नुहोस

खुला तथा महिला विद्यालयको सम्झौता गर्ने सूचना ।।।

प्रकाशित मिती २०७६-९-७

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७६-९-७
पुरा पढ्नुहोस

व्यवसायिक संरचनाको लागि सम्झौता फारम

प्रकाशित मिती २०७६-९-७

डाउनलोड गर्नुहोस

डाउनलोड गर्नुहोस

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७६-९-७
पुरा पढ्नुहोस

उच्च शिक्षा व्यवस्थापन निर्देशिका

प्रकाशित मिती २०७६-८-२५

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७६-९-१५
पुरा पढ्नुहोस

पुस्तकालयको सम्झौता पत्रको नमुना

प्रकाशित मिती २०७६-८-२५

डाउनलोड गर्नुहोस

डाउनलोड गर्नुहोस

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७६-८-२५
पुरा पढ्नुहोस

पुस्तकालयको सम्झौता गर्ने सुचना ।।।

प्रकाशित मिती २०७६-८-२५

डाउनलोड गर्नुहोस

डाउनलोड गर्नुहोस

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७६-८-२५
पुरा पढ्नुहोस

श्रमिक बालबालिका सम्वन्धि पुन सुचना

प्रकाशित मिती २०७६-८-६

डाउनलोड गर्नुहोस

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७६-९-४
पुरा पढ्नुहोस

कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान छात्रवृत्ति

प्रकाशित मिती २०७६-८-६

Last Update On: २०७६-८-६
पुरा पढ्नुहोस

मुक्त कमलहरि लगायत सिमान्कृत छात्रवृत्ति सम्वन्धि सुचना

प्रकाशित मिती २०७६-८-६

Last Update On: २०७६-८-६
पुरा पढ्नुहोस