मुक्त कम्लहरी र मुस्लिम छात्राहरुलाई उच्च शिक्षा अध्ययन छात्रवृत्ति सम्बन्धी सुचना ।

प्रकाशित मिती २०७९-१-८

Last Update On: २०७९-१-८
पुरा पढ्नुहोस

मुक्त कमैया, कम्लहरी, मुस्लिम तथा दलित छात्राहरुको छात्रवृत्ति सम्बन्धि सूचना ।

प्रकाशित मिती २०७९-१-६

Last Update On: २०७९-१-६
पुरा पढ्नुहोस

मावि र निम्न मावि तहको परीक्षा केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिती २०७८-१२-२

Last Update On: २०७८-१२-२
पुरा पढ्नुहोस

सामुदायिक पुस्तकालयहरुलाइ अनुदान वितरण सम्वन्धी सूचना

प्रकाशित मिती २०७८-११-२७

Last Update On: २०७८-११-२७
पुरा पढ्नुहोस

विपद् व्यवस्थापनका लागि अनुदान वितरण

प्रकाशित मिती २०७८-११-२३

Last Update On: २०७८-११-२७
पुरा पढ्नुहोस

विद्यालय खेलकूद संरचना तथा धार्मिक विद्यालयहरुलाई अनुदान

प्रकाशित मिती २०७८-११-८

Last Update On: २०७८-११-८
पुरा पढ्नुहोस

सामुदायिक विद्यालयहरुलाई अनुदान वितरण सम्बन्धि सूचना ।

प्रकाशित मिती २०७८-१०-२४

Last Update On: २०७८-१०-२४
पुरा पढ्नुहोस

क्याम्पसहरुको ठेगाना सच्चाइएको सम्वन्धी सूचना ।

प्रकाशित मिती २०७८-१०-१७

Last Update On: २०७८-१०-१७
पुरा पढ्नुहोस

सामुदायिक क्याम्पसहरुलाइ अनुदान वितरण सम्वन्धी सूचना ।

प्रकाशित मिती २०७८-१०-१३

Last Update On: २०७८-१०-१३
पुरा पढ्नुहोस

कक्षाकोठा निर्माण अनुदान वितरण सम्बन्धी सूचना ।

प्रकाशित मिती २०७८-१०-१२

Last Update On: २०७८-१०-१२
पुरा पढ्नुहोस

विज्ञान/स्टेम ल्याव स्थापना/स्तरीकरणका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना ।

प्रकाशित मिती २०७८-९-१६

Last Update On: २०७८-९-१६
पुरा पढ्नुहोस

विद्यालयमा स्वच्छ खानेपानीका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना ।

प्रकाशित मिती २०७८-९-१६

Last Update On: २०७८-९-१६
पुरा पढ्नुहोस

विपद् व्यवस्थापनका लागि अनुदान पेश गर्ने सूचना ।

प्रकाशित मिती २०७८-९-१६

Last Update On: २०७८-९-१६
पुरा पढ्नुहोस

विभिन्न प्रस्तावहरु पेश गर्ने समयावधि थप गरिएको सूचना ।

प्रकाशित मिती २०७८-८-९

Last Update On: २०७८-८-९
पुरा पढ्नुहोस

प्रस्तावना पेश गर्ने समयावधि थप गरिएको सूचना ।

प्रकाशित मिती २०७८-८-५

Last Update On: २०७८-८-५
पुरा पढ्नुहोस

एस.इ.ई. परीक्षाका प्रमाणपत्रहरुको प्रतिलिपि उपलब्ध गराइने सूचना ।

प्रकाशित मिती २०७८-८-१

Last Update On: २०७८-८-१
पुरा पढ्नुहोस

एस.इ.ई. परीक्षाका प्रमाणपत्रहरुमा नाम, थर वा जन्ममिति संशोधन गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

प्रकाशित मिती २०७८-७-११

Last Update On: २०७८-७-११
पुरा पढ्नुहोस

पुस्तकालयहरुलाई सहयोग अनुदानको लागि प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिती २०७८-७-९

Last Update On: २०७८-७-९
पुरा पढ्नुहोस

सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालयहरुलाई अनुदानको लागि प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिती २०७८-७-९

Last Update On: २०७८-७-९
पुरा पढ्नुहोस

खेलकुद संरचना तथा खेल मैदानको पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिती २०७८-७-९

Last Update On: २०७८-७-९
पुरा पढ्नुहोस