विज्ञान पुस्तकालयको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना २०७७

प्रकाशित मिती २०७७-९-३

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७७-९-३
पुरा पढ्नुहोस

प्राविधिक धार सञ्चालित विद्यालयहरुलाई सम्झौता गर्ने सम्बन्धि सूचना २०७७

प्रकाशित मिती २०७७-९-३

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७७-९-३
पुरा पढ्नुहोस

ल्याब/कक्षाकोठा सुदृढीकरण कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना ।

प्रकाशित मिती २०७७-९-३

डाउनोड गर्नुहोस ।

Last Update On: २०७७-९-३
पुरा पढ्नुहोस

नमुना विद्यालय विकास कार्यक्रमको लागि सम्झौता गर्ने सूचना ।

प्रकाशित मिती २०७७-८-१९

नमुना विद्यालय विकास कार्यक्रमको लागि सम्झौता गर्ने सूचना ।

Last Update On: २०७७-८-१९
पुरा पढ्नुहोस

प्रदेश शैक्षिक दर्पण - २०७७

प्रकाशित मिती २०७७-८-१०

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७७-८-१०
पुरा पढ्नुहोस

आधारभूत पूर्वाधार सहित ठुला विद्यालय विकास गर्नका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना ।

प्रकाशित मिती २०७७-८-९

डाउनलोड गर्नेुहोस

Last Update On: २०७७-८-९
पुरा पढ्नुहोस

सीमा क्षेत्रका विद्यालयहरुको पूर्वाधार विकास सम्बन्धि सम्झौता गर्ने सूचना ।

प्रकाशित मिती २०७७-८-९

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७७-८-९
पुरा पढ्नुहोस

विशेष शिक्षा सञ्चालित विद्यालयहरुलाई सम्झौता गर्ने सूचना ।

प्रकाशित मिती २०७७-७-२४

विशेष शिक्षा सञ्चालित विद्यालयहरुलाई सम्झौता गर्ने सूचना ।

Last Update On: २०७७-७-२४
पुरा पढ्नुहोस

उच्च शिक्षा पूर्वाधार कार्यक्रमतर्फ सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई सम्झौता गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

प्रकाशित मिती २०७७-७-२०

उच्च शिक्षा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम तर्फ सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई सम्झौता गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

Last Update On: २०७७-७-२०
पुरा पढ्नुहोस

महिला विद्यालयहरुलाई शैक्षिक सुधार तथा भर्ना क्षमताका लागि सम्झौता गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

प्रकाशित मिती २०७७-७-२०

महिला विद्यालयहरुलाई शैक्षिक सुधार तथा भर्ना क्षमता बढाउने कार्यक्रमका लागि सम्झौता गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Last Update On: २०७७-७-२०
पुरा पढ्नुहोस

सामाजिक विकास मन्त्रालयको साझेदारीमा खेलकुद एकेडेमी संचालनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना ।

प्रकाशित मिती २०७७-५-१०

डाउनलोड गर्नुहोस ।

Last Update On: २०७७-५-१०
पुरा पढ्नुहोस

सामाजिक विकास मन्त्रालयको एक शैक्षिक संस्था एक उद्यम कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना ।

प्रकाशित मिती २०७७-५-१०

डाउनलोड गर्नुहोस ।

Last Update On: २०७७-५-१०
पुरा पढ्नुहोस

ई-मेलवाट प्रस्ताव पेश गर्न सकिने सम्बन्धि सूचना ।।।

प्रकाशित मिती २०७७-५-९

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७७-५-९
पुरा पढ्नुहोस

खेलकुद संरचना मर्मत समबन्धि सूचना ।

प्रकाशित मिती २०७७-५-४

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७७-५-४
पुरा पढ्नुहोस

खेलकुद संरचनाको पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धि सूचना ।।।

प्रकाशित मिती २०७७-५-४

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७७-५-४
पुरा पढ्नुहोस

बैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीहरुको सिक्षण सिकाइ कार्यतालिका ।।

प्रकाशित मिती २०७७-४-२६

डाउनलोड गर्नुहोस ।

Last Update On: २०७७-४-२६
पुरा पढ्नुहोस

सीमाक्षेत्रका विद्यालयहरुको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सूचन २०७७

प्रकाशित मिती २०७७-४-२१

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७७-४-२१
पुरा पढ्नुहोस

प्राबिधिक तथा बहुप्राविधिक विद्यालयहरुले प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना २०७७

प्रकाशित मिती २०७७-४-२१

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७७-४-२१
पुरा पढ्नुहोस

विद्यालय कम्पाउण्ड वालको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना २०७७

प्रकाशित मिती २०७७-४-२१

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७७-४-२१
पुरा पढ्नुहोस

विद्यालय शौचालयको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना

प्रकाशित मिती २०७७-४-२१

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७७-४-२१
पुरा पढ्नुहोस