खुला व्यायामशाला निर्माणका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ! !

प्रकाशित मिती २०७९-१२-८

खुला व्यायामशाला निर्माणका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना !

Last Update On: २०७९-१२-८
पुरा पढ्नुहोस

विपत व्यवस्थापनको लागि विद्यालयहरुलाई बजेट स्वीकृत गरिएको सूचना ।

प्रकाशित मिती २०७९-१२-७

विपत व्यवस्थापनको लागि विद्यालयहरुलाई बजेट स्वीकृत गरिएको सूचना ।

Last Update On: २०७९-१२-७
पुरा पढ्नुहोस

प्रस्तावना पेश गर्ने समयावधि थप गरिएको सूचना ।

प्रकाशित मिती २०७९-१०-९

Last Update On: २०७९-१०-९
पुरा पढ्नुहोस

नि.मा.वि तहमा सफल उमेदवारलाई जिल्ला सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

प्रकाशित मिती २०७९-१०-५

Last Update On: २०७९-१०-५
पुरा पढ्नुहोस

शिक्षक सेवा आयोगबाट नि.मा.वि. तहमा सफल उमेदवारहरुको योग्यता क्रम सूची ।

प्रकाशित मिती २०७९-९-२८

Last Update On: २०७९-९-२८
पुरा पढ्नुहोस

निम्न माध्यमिक तहमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उमेदवारहरुले जिल्ला छनौट गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

प्रकाशित मिती २०७९-९-२८

Last Update On: २०७९-९-२८
पुरा पढ्नुहोस

सामूदायिक क्याम्पसहरुलाई प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

प्रकाशित मिती २०७९-९-२५

Last Update On: २०७९-९-२५
पुरा पढ्नुहोस

विज्ञान शिक्षा विकासका लागि पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।

प्रकाशित मिती २०७९-९-२५

Last Update On: २०७९-९-२५
पुरा पढ्नुहोस

विद्यालयहरुले विपत व्यवस्थापनका लागि अनुदान प्राप्त गर्न प्रास्ताव पेश गर्ने सूचना ।

प्रकाशित मिती २०७९-९-२५

Last Update On: २०७९-९-२८
पुरा पढ्नुहोस

निम्न माध्यमिक तहको तृतीय श्रेणीको अन्तरवार्ता हुने सम्बन्धी सूचना ।

प्रकाशित मिती २०७९-८-२७

 निम्न माध्यमिक तहको तृतीय श्रेणी खुला प्रतियोगिताको लिखित परीक्षामा सफल उमेदवारहरुको  अन्तरवार्ता हुने सम्बन्धी सूचना । 

Last Update On: २०७९-८-२७
पुरा पढ्नुहोस

सेवा स्थगन सम्बन्धी सूचना ।

प्रकाशित मिती २०७९-८-२५

 सेवा स्थगन सम्बन्धी सूचना ।

Last Update On: २०७९-८-२५
पुरा पढ्नुहोस

मा.वि तृतीय खुलाबाट सफल शिक्षकलाई नियुक्ति पदस्थापनाको लागि जिल्ला तोकिएको बारे ।

प्रकाशित मिती २०७९-८-९

मा.वि तृतीय खुलाबाट सफल शिक्षकलाई नियुक्ति पदस्थापनाको लागि जिल्ला तोकिएको बारे ।

Last Update On: २०७९-८-९
पुरा पढ्नुहोस

शिक्षक सेवा आयोगबाट का.स. तथा लेखा विषयमा लुम्विनी प्रदेशमा सिफारिस उमेदवारहरुको योग्यताक्रम सूचि ।

प्रकाशित मिती २०७९-७-३०

Last Update On: २०७९-७-३०
पुरा पढ्नुहोस

शिक्षक सेवा आयोगबाट विज्ञान विषयमा लुम्विनी प्रदेशमा सिफारिस उमेदवारहरुको योग्यताक्रम सूचि ।

प्रकाशित मिती २०७९-७-३०

Last Update On: २०७९-७-३०
पुरा पढ्नुहोस

शिक्षक सेवा आयोगबाट गणित विषयमा लुम्विनी प्रदेशमा सिफारिस उमेदवारहरुको योग्यताक्रम सूचि ।

प्रकाशित मिती २०७९-७-३०

Last Update On: २०७९-७-३०
पुरा पढ्नुहोस

शिक्षक सेवा आयोगबाट सामाजिक विषयमा लुम्विनी प्रदेशमा सिफारिस उमेदवारहरुको योग्यताक्रम सूचि ।

प्रकाशित मिती २०७९-७-३०

Last Update On: २०७९-७-३०
पुरा पढ्नुहोस

शिक्षक सेवा आयोगबाट अंग्रेजी विषयमा लुम्विनी प्रदेशमा सिफारिस उमेदवारहरुको योग्यताक्रम सूचि ।

प्रकाशित मिती २०७९-७-३०

Last Update On: २०७९-७-३०
पुरा पढ्नुहोस

शिक्षक सेवा आयोगबाट नेपाली विषयमा लुम्विनी प्रदेशमा सिफारिस उमेदवारको योग्यताक्रम सूचि ।

प्रकाशित मिती २०७९-७-३०

Last Update On: २०७९-७-३०
पुरा पढ्नुहोस

जिल्ला छनोटका लागि निवेदनको ढाँचा ।

प्रकाशित मिती २०७९-७-३०

Last Update On: २०७९-७-३०
पुरा पढ्नुहोस

शिक्षक सेवा आयोगबाट सिफारिस उमेदवारहरुले जिल्ला छनोट गर्ने सम्वन्धी जरुरी सूचना

प्रकाशित मिती २०७९-७-२९

Last Update On: २०७९-७-२९
पुरा पढ्नुहोस