सामुदायिक खेलमैदान/कभर्डहलका लागि प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !

प्रकाशित मिती २०८०-४-१७

सामुदायिक खेलमैदान/कभर्डहलका लागि प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !

Last Update On: २०८०-४-१७
पुरा पढ्नुहोस

बालमैत्री विद्यालय निर्माण अनुदानका लागि प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !

प्रकाशित मिती २०८०-४-१७

> बालमैत्री विद्यालय निर्माण अनुदानका लागि प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !

Last Update On: २०८०-४-१७
पुरा पढ्नुहोस

सामुदायिक क्याम्पसहरुले प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !

प्रकाशित मिती २०८०-४-१७

सामुदायिक क्याम्पसहरुले प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !

Last Update On: २०८०-४-१७
पुरा पढ्नुहोस

विद्यालयहरुले प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !

प्रकाशित मिती २०८०-४-१७

विद्यालयहरुले प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !

Last Update On: २०८०-४-१७
पुरा पढ्नुहोस

२०७९ सालको SEE परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षण तथा सम्परीक्षण सम्बन्धमा ।

image
प्रकाशित मिती २०८०-१-७

Last Update On: २०८०-१-८
पुरा पढ्नुहोस

एसइई परीक्षामा २०७९ सालमा सम्मेलित जिल्लागत विद्यार्थी विवरण ।

प्रकाशित मिती २०७९-१२-१७

Last Update On: २०७९-१२-१७
पुरा पढ्नुहोस

एसइई परीक्षा सम्बन्धमा जारी अपिल ।

प्रकाशित मिती २०७९-१२-१५

एसइई परीक्षा सम्बन्धमा जारी अपिल

Last Update On: २०७९-१२-१५
पुरा पढ्नुहोस

कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत मुक्त कमैया, कम्लहरी, मुस्लिम तथा दलित छात्रा छात्रवृत्ति सम्बन्धि सूचना ।

प्रकाशित मिती २०७९-१२-१४

Last Update On: २०७९-१२-१४
पुरा पढ्नुहोस

उच्च शिक्षामा मुक्त कमैया, कम्लहरी, मुस्लिम र सिमान्तकृत छात्राहरुलाई छात्रवृत्ति सम्बन्धि सूचना ।

प्रकाशित मिती २०७९-१२-१४

मुक्त कमैया, कम्लहरी, मुस्लिम र सिमान्तकृत छात्राहरुलाई छात्रवृत्ति सम्बन्धि सूचना !

Last Update On: २०७९-१२-१४
पुरा पढ्नुहोस

कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय अध्ययनरत छात्राहरुका लागि छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना !

प्रकाशित मिती २०७९-१२-१४

कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय अध्ययनरत छात्राहरुका लागि छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना !

Last Update On: २०७९-१२-१४
पुरा पढ्नुहोस

विज्ञान विषयमा उच्च शिक्षा अध्ययनरत छात्राहरुका लागि छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना !

प्रकाशित मिती २०७९-१२-१४

विज्ञान विषयमा उच्च शिक्षा अध्ययनरत छात्राहरुका लागि छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना !

Last Update On: २०७९-१२-१४
पुरा पढ्नुहोस

उच्च शिक्षामा विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना !

प्रकाशित मिती २०७९-१२-१४

उच्च शिक्षामा विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना ! 

Last Update On: २०७९-१२-१४
पुरा पढ्नुहोस

बालमैत्री विद्यालय निर्माण अनुदानका लागि प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !

प्रकाशित मिती २०७९-१२-८

बालमैत्री विद्यालय निर्माण अनुदानका लागि प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना  !

Last Update On: २०७९-१२-९
पुरा पढ्नुहोस

खुला व्यायामशाला निर्माणका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ! !

प्रकाशित मिती २०७९-१२-८

खुला व्यायामशाला निर्माणका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना !

Last Update On: २०७९-१२-८
पुरा पढ्नुहोस

विपत व्यवस्थापनको लागि विद्यालयहरुलाई बजेट स्वीकृत गरिएको सूचना ।

प्रकाशित मिती २०७९-१२-७

विपत व्यवस्थापनको लागि विद्यालयहरुलाई बजेट स्वीकृत गरिएको सूचना ।

Last Update On: २०७९-१२-७
पुरा पढ्नुहोस

प्रस्तावना पेश गर्ने समयावधि थप गरिएको सूचना ।

प्रकाशित मिती २०७९-१०-९

Last Update On: २०७९-१०-९
पुरा पढ्नुहोस

नि.मा.वि तहमा सफल उमेदवारलाई जिल्ला सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

प्रकाशित मिती २०७९-१०-५

Last Update On: २०७९-१०-५
पुरा पढ्नुहोस

शिक्षक सेवा आयोगबाट नि.मा.वि. तहमा सफल उमेदवारहरुको योग्यता क्रम सूची ।

प्रकाशित मिती २०७९-९-२८

Last Update On: २०७९-९-२८
पुरा पढ्नुहोस

निम्न माध्यमिक तहमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उमेदवारहरुले जिल्ला छनौट गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

प्रकाशित मिती २०७९-९-२८

Last Update On: २०७९-९-२८
पुरा पढ्नुहोस

सामूदायिक क्याम्पसहरुलाई प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

प्रकाशित मिती २०७९-९-२५

Last Update On: २०७९-९-२५
पुरा पढ्नुहोस