स्थानीय तहको साझेदारीमा ठुला विद्यालय विकासको लागि विद्यालय छनौट गरिएको सूचना

प्रकाशित मिती २०७७-१२-२२

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७७-१२-२२
पुरा पढ्नुहोस

विद्यालय शौचालय निर्माणको सम्झौता गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

प्रकाशित मिती २०७७-१२-२०

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७७-१२-२०
पुरा पढ्नुहोस

सीमाक्षेत्रको विद्यालय विकासको लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धि सूचना ।

प्रकाशित मिती २०७७-१२-२०

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७७-१२-२०
पुरा पढ्नुहोस

प्लानेटोरियमको सम्झौता गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

प्रकाशित मिती २०७७-१२-२०

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७७-१२-२०
पुरा पढ्नुहोस

धार्मिक विद्यालय अनुदानको सम्झौता गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

प्रकाशित मिती २०७७-१२-२०

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७७-१२-२०
पुरा पढ्नुहोस

विज्ञान पुस्तकालय तथा विज्ञान प्रयोगशालाको सम्झौता गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

प्रकाशित मिती २०७७-१२-२०

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७७-१२-२०
पुरा पढ्नुहोस

निर्देशनालय सरेको सूचना ।।।

प्रकाशित मिती २०७७-१२-८

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७७-१२-८
पुरा पढ्नुहोस

विपद्ले क्षति पुर्याएको विद्यालय क्याम्पसलाई सूचना।

प्रकाशित मिती २०७७-१२-२

डाउनलोड गर्नुहोस।

Last Update On: २०७७-१२-२
पुरा पढ्नुहोस

घर बहाल लिने सम्बन्धि सूचना।

प्रकाशित मिती २०७७-१२-१

डाउनलोड गर्नुहोस।

Last Update On: २०७७-१२-१
पुरा पढ्नुहोस

ठूला विद्यालय विकासका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने पुन: सूचना।

प्रकाशित मिती २०७७-११-१९

डाउनलोड गर्नुहोस।

Last Update On: २०७७-११-१९
पुरा पढ्नुहोस

धार्मिक विद्यालयको पुर्वाधार विकास कार्यक्रम सम्झौता गर्ने सूचना -२०७७

प्रकाशित मिती २०७७-११-१०

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७७-११-१०
पुरा पढ्नुहोस

विद्यालयमा Simulated Planetorium स्थापना कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने म्याद थप गरीएको सूचना।

प्रकाशित मिती २०७७-११-५

डाउनलोड गर्नुहोस।

Last Update On: २०७७-११-५
पुरा पढ्नुहोस

मुुस्लिम छात्रा लक्ष्छित छात्रावास निर्माणको लागि सम्झौता गर्ने सूचना २०७७

प्रकाशित मिती २०७७-१०-१२

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७७-१०-१२
पुरा पढ्नुहोस

पुस्तकालय व्यवस्थापनका लागि सम्झौता गर्ने सूचना।

प्रकाशित मिती २०७७-१०-७

डाउनलोग गर्नुहोस।

Last Update On: २०७७-१०-७
पुरा पढ्नुहोस

शिक्षक अध्यापन अनुमति पत्र वितरण सम्बन्धि सूचना ।

प्रकाशित मिती २०७७-९-२४

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७७-९-२४
पुरा पढ्नुहोस

कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान अध्ययनरत छात्रालाई छात्रवृत्ति सम्बन्धि सूचना २०७७

प्रकाशित मिती २०७७-९-२४

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७७-९-२४
पुरा पढ्नुहोस

मुक्त कमलहरि लगायत सिमान्कृत छात्रवृत्ति सम्वन्धि सुचना

प्रकाशित मिती २०७७-९-२४

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७७-९-२४
पुरा पढ्नुहोस

भौतिक निर्मणको लागि विद्यालयहरुले सम्झौता गर्ने सम्बन्धि सूचना २०७७

प्रकाशित मिती २०७७-९-१९

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७७-९-१९
पुरा पढ्नुहोस

विज्ञान पुस्तकालय तथा ल्याव/कक्षाकोठाको लागि प्रस्ताव पेश गर्न म्याद थप गरिएको सूचना

प्रकाशित मिती २०७७-९-१६

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७७-९-१६
पुरा पढ्नुहोस

विद्यालयमा Simulated Planetorium स्थापना कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सुचना ।

प्रकाशित मिती २०७७-९-९

डाउनलोड गर्नुहोस।

Last Update On: २०७७-९-९
पुरा पढ्नुहोस