साझेदारीमा विद्यालय खेलकुद संरचना मर्मत संभार तथा निर्माणका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिती २०७८-७-९

Last Update On: २०७८-७-९
पुरा पढ्नुहोस

मुस्लिम छात्रा लक्षित छात्रावास तथा पुर्वाधार निर्माण सम्वन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने सुचना ।

प्रकाशित मिती २०७८-७-९

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७८-७-९
पुरा पढ्नुहोस

प्राविधिक तथा बहु प्राविधिक विद्यालयहरुलाइ प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिती २०७८-७-५

डाउलोड गर्नुहोस ।

Last Update On: २०७८-७-५
पुरा पढ्नुहोस

विशेष शिक्षाको कक्षा सञ्चालित विद्यालयहरुलाइ (अटिज्म समेत) प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना ।

प्रकाशित मिती २०७८-७-५

डाउनलोड गर्नुहोस ।

Last Update On: २०७८-७-५
पुरा पढ्नुहोस

धार्मिक विद्यालयहरुको पुर्वाधार विकासको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना ।

प्रकाशित मिती २०७८-७-५

डाउनलोड गर्नुहोस ।

Last Update On: २०७८-७-५
पुरा पढ्नुहोस

महिला विद्यालयले पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने ।

प्रकाशित मिती २०७८-७-५

डाउनलोड गर्नुहोस ।

Last Update On: २०७८-७-५
पुरा पढ्नुहोस

कक्षाकोठा, कम्पाउण्ड वाल, शौचालय सम्बन्धी प्रस्तावनाको ढाँचा

प्रकाशित मिती २०७८-७-४

डाउनलोड गर्नुहोस ।

Last Update On: २०७८-७-४
पुरा पढ्नुहोस

सामुदायिक क्याम्पसहरुलाइ प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

प्रकाशित मिती २०७८-७-४

डाउनलोड गर्नुहोस ।

Last Update On: २०७८-७-४
पुरा पढ्नुहोस

सामुदायिक विद्यालयहरुलाई कक्षाकोठा, कम्पाउण्ड वाल, शौचालय निर्माण सम्बन्धी सुचना ।

प्रकाशित मिती २०७८-७-४

डाउनलोड गर्नुहोस ।

Last Update On: २०७८-७-४
पुरा पढ्नुहोस

निर्देशनालय स्थानन्तरण सम्बन्धि सुचना ।

प्रकाशित मिती २०७८-४-१०

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७८-४-१०
पुरा पढ्नुहोस

सच्चाइएको सम्बन्धमा।

प्रकाशित मिती २०७८-१-१०

डाउनलोड गर्नुहोस।

Last Update On: २०७८-१-१०
पुरा पढ्नुहोस

लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत विद्यार्थीहरुका लागि उच्च शिक्षा छात्रवृित सूचना।

प्रकाशित मिती २०७८-१-६

डाउनलोड गर्नुहोस।

Last Update On: २०७८-१-६
पुरा पढ्नुहोस

उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति सम्बन्धि सूचना ।

प्रकाशित मिती २०७८-१-६

डाउनलोड गर्नुहोस।

Last Update On: २०७८-१-६
पुरा पढ्नुहोस

स्थानीय तहको साझेदारीमा ठुला विद्यालय विकासको लागि विद्यालय छनौट गरिएको सूचना

प्रकाशित मिती २०७७-१२-२२

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७७-१२-२२
पुरा पढ्नुहोस

विद्यालय शौचालय निर्माणको सम्झौता गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

प्रकाशित मिती २०७७-१२-२०

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७७-१२-२०
पुरा पढ्नुहोस

सीमाक्षेत्रको विद्यालय विकासको लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धि सूचना ।

प्रकाशित मिती २०७७-१२-२०

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७७-१२-२०
पुरा पढ्नुहोस

प्लानेटोरियमको सम्झौता गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

प्रकाशित मिती २०७७-१२-२०

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७७-१२-२०
पुरा पढ्नुहोस

धार्मिक विद्यालय अनुदानको सम्झौता गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

प्रकाशित मिती २०७७-१२-२०

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७७-१२-२०
पुरा पढ्नुहोस

विज्ञान पुस्तकालय तथा विज्ञान प्रयोगशालाको सम्झौता गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

प्रकाशित मिती २०७७-१२-२०

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७७-१२-२०
पुरा पढ्नुहोस

निर्देशनालय सरेको सूचना ।।।

प्रकाशित मिती २०७७-१२-८

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७७-१२-८
पुरा पढ्नुहोस